Leasing – oferta

Leasing – historia

Leasing, choć obecnie powszechnie znany i stosowany, ma swoją unikalną historię, zwłaszcza w kontekście polskiego rynku. Od początku lat 90 rozwija się bardzo dynamicznie w Polsce, a od 1994 roku kształtujemy leasing w Polsce. Dzisiaj klienci mogą być spokojni – od dnia 9 Grudnia 2000r umowa leasingu  została uregulowana przez Art. 7091-18 Kodeksu Cywilnego.

Leasing oferta - pióro

Jak wygląda umowa Leasingu w przepisach prawa Podatkowego?

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17a) oraz osób fizycznych (art. 23a) umowa leasingu musi spełniać następujące kryteria.

  • leasing zawarty  na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;
  • suma ustalonych opłat w umowie leasingowej, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Podatek dochodowy  – Leasing Operacyjny i Finansowy

Leasing operacyjny – występuje możliwość obniżenia podstawy opodatkowania, wystarczy do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć następujące wydatki np. jak :

  • czynsz inicjalny,
  • rata leasingowa,
  • opłaty manipulacyjne
  • koszty użytkowania przedmiotu leasingu (np.: konserwacja, energia, paliwo, ubezpieczenie).

Leasing finansowy –  również istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu np.:

  • raty leasingowe (jedynie w części odsetkowej),
  • odpisy amortyzacyjne (dokonywane według stawek podatkowych przewidzianych dla danego przedmiotu, który jest w leasingu),
  • koszty użytkowania przedmiotu leasingu (np.: konserwacja, energia, paliwo, ubezpieczenie itp).

Korzyści z podpisania umowy leasingowej

Korzyści podatkowe (tzw. tarcza podatkowa) pozwalają Korzystającemu (leasingobiorcy) osiągnąć oszczędności na podatku dochodowym, które powodują, że faktyczne koszty poniesione przez Korzystającego (leasingobiorcę) w okresie finansowania są mniejsze w przypadku leasingu niż kredytu – Finansujący (leasingodawca) dokonuje odpisów amortyzacyjnych.

Wykupienie przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu traktuje się u Korzystającego (leasingobiorcy) jako zakup inwestycyjny. Korzystający (leasingobiorca) może wliczyć go w koszty uzyskania przychodu jedynie jeżeli cena zakupu jest niższa niż 3 500 zł, w przeciwnym wypadku Korzystający (leasingobiorca) wprowadza zakupiony przedmiot do ewidencji środków trwałych i dokonuje jego amortyzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. leasing oferta 

Spłata wartości przedmiotu leasingu w ratach wynagrodzenia, następuje szybciej niż to wynika z normatywnego zużycia (amortyzacji).

DG – INWEST oferuje profesjonalną wycenę – posiadamy uprawnienia biegłego sądowego z zakresu wyceny maszyn i urządzeń.