Cesja leasingu

Cesja leasingu – Przejęcie umowy leasingu

Cesja to przejęcie już istniejącej umowy leasingowej. Leasingobiorca podpisuje umowę trójstronną między firmą leasingową, a nowym korzystającym. Nowy leasingobiorca przejmuje harmonogram płatności i nie może go skrócić czy wydłużyć.

Czym jest cesja leasingu

Cesja leasingu może być podpisana w każdym momencie trwającej umowy. Niestety klient musi we własnym zakresie poszukać osoby, która chciałaby przejąć zawartą umowę leasingową. Dlatego możemy spotkać na aukcjach różne oferty przejęcia istniejących już umów.

Na czym polega przejęcie leasingu

Leasingobiorca podpisuje umowę cesji leasingu z firmą leasingową oraz z nowym korzystającym. Nowy leasingobiorca przejmuje do płatności te same raty i kontynuuje ich płatność wobec harmonogramu. Przy przejęciu leasingu w formie umowy cesji nie ma możliwości zmiany harmonogramu spłat.

Cesje leasingu zalety i wady

Zalety:

  • Leasingobiorca odstępuje leasing, który z różnych względów nam nie pasuje;
  • Nie musi wykładać gotówki aby skończyć przed czasem leasing;
  • Jest to najtańsza forma rozliczenia umowy.

Wady:

  • Musimy samemu szukać klienta na naszą cesję w leasingu;
  • Nie możemy zmienić harmonogramu płatności ani wykupu.

Cesja leasingu bez odstępnego

Leasingobiorca który zrobił opłatę wstępną i spłacił trochę rat, może domagać się odstępnego od nowego klienta. Jest to rekompensata za spłacone już wcześniej należności. Jednak musimy pamiętać, że przejęcie umowy cesji musi być atrakcyjne, bo nowy klient robi przysługę leasingobiorcy i większość przejęć leasingu odbywa się bez odstępnego lub jest ono w niskiej wysokości.

Cesja leasingu - przejęcie umowy leasingu

Umowa leasingu – co oznacza i na co zwrócić uwagę podczas cesji leasingu:

Leasing to przede wszystkim nowoczesny sposób na finansowanie inwestycji. Sposób ten nie wymaga zaangażowania dużych nakładów finansowych,  jest to umowa cywilno-prawna na mocy której „Finansujący” będący właścicielem środka trwałego przekazuje środek ten w użytkowanie „Korzystającemu” w zamian za z góry określone opłaty (raty leasingowe). Leasing umożliwia pozyskanie dóbr inwestycyjnych nie poprzez zakup, lecz na zasadzie odpłatnego użytkowania z możliwością wykupu.

Za leasingiem przemawiają silne argumenty, gdyż to nie tylko czysty zysk podatkowy – jak wiadomo opłata początkowa, a także wszystkie raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu. Należy zwrócić uwagę również na to, że urządzenia leasingowane nie muszą być amortyzowane dłużej niż wynosi czas ich efektywnego wykorzystania.

Leasing to również małe obciążenia finansowe – gdy korzystamy z środków obcych, które uzyskamy z leasingu zauważymy zwiększenie płynności środków finansowych naszego przedsiębiorstwa.

Forma finansowania, którą jest Leasing daje nam wiele nowych możliwości, gdyż procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwach mogą odbywać się już przy minimalnym zaangażowaniu środków własnych.

Poniżej przedstawiamy pojęcia leasingowe, które warto znać:

Leasingobiorca (Korzystający)

strona umowy leasingowej, która użytkuje przedmiot; może nim być każdy podmiot gospodarczy oraz osoba fizyczna, posiadający/-a odpowiednią zdolność kredytową.

Leasingodawca (Finansujący)

strona umowy leasingowej, która oddaje przedmiot leasingu do użytkowania i pobiera opłaty leasingowe; najczęściej jest to wyspecjalizowana firma świadcząca usługi finansowe bądź podmiot powołany przez bank.

Dostawca (Dealer)

osoba, od której leasingodawca kupuje przedmiot leasingu. Najczęściej wyboru dostawcy dokonuje leasingobiorca; może również zlecić wybór dostawcy i/lub przedmiotu firmie leasingowej.

Przedmiot leasingu

w rozumieniu przepisów o rachunkowości jest to środek trwały, wartość niematerialna i prawna; przedmiotem leasingu może być środek trwały o minimalnej wartości 1 500 zł.

Leasing operacyjny

rodzaj leasingu, w którym czynsze leasingowe stanowią w całości koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy, a leasingowany przedmiot pozostaje w okresie obowiązywania umowy własnością leasingodawcy; na nim też spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych; po wygaśnięciu umowy może nastąpić prawne przeniesienie własności leasingowanego przedmiotu z leasingodawcy na leasingobiorcę.

Leasing finansowy

rodzaj leasingu, w którym jedynie część odsetkowa rat leasingowych stanowi koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy; po wygaśnięciu umowy może nastąpić prawne przeniesienie własności leasingowanego przedmiotu z leasingodawcy na leasingobiorcę; odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingobiorca traktując opłaty jako inwestycje w cudze środki; w okresie trwania umowy leasingowej następuje spłata całkowitej wartości leasingowanego przedmiotu.

Leasing złotówkowy

rodzaj leasingu, w którym finansowanie przedmiotu leasingu, wartość przedmiotu leasingu oraz wszelkie rozliczenia są dokonywane w polskiej walucie.

Leasing dewizowy

rodzaj leasingu, w którym finansowanie przedmiotu leasingu następuje w walucie obcej; jednostką rozliczeniową są waluty obce, raty wyrażone są w dewizach i płatne w złotówkach wg kursu dewiz z okresu płatności.

Czynsz inicjalny

opłata wstępna wnoszona przy zawieraniu umowy bądź w momencie wydania przedmiotu leasingobiorcy; stanowi ona część jego wartości.

Raty leasingowe (czynsz i opłaty leasingowe)

opłaty wnoszone przez leasingobiorcę za używanie przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy, których wartość nominalna lub wyrażona procentowo od wartości zakupu (w przypadku rat stałych) podana jest w harmonogramie spłat.

Harmonogram finansowy

dokument określający terminy i wysokość wszystkich opłat, jakie poniesie leasingobiorca z tytułu zawartej umowy.

Ogólne warunki umowy leasingu – OWUL

warunki określające zasady korzystania z przedmiotu leasingu, wyboru dostawcy, obowiązków płatniczych, ubezpieczenia przedmiotu leasingu, sposobów rozwiązania lub zakończenia umowy itp.

Wartość końcowa (rezydualna)

zawarta w harmonogramie spłaty rat leasingowych lub wyrażona procentowo w umowie wartość wykupu środka trwałego po zakończeniu umowy leasingu.

Skorzystaj z profesjonalnej wyceny!

Masz dodatkowe pytania? czekamy na kontakt.

cesje leasingu