Co to jest kredyt?

Kredyt to pożyczka pieniężna, udzielana przez bank. Kredytu  udziela się  na określony przez klienta cel i czas, w którym zostanie spłacony w zamian za określony procent.

 • Czas w którym kredyt powinien zostać spłacony jest liczony w dniach, miesiącach lub latach, jest to uzależnione od długości okresu kredytowania.
 • Określony procent to tak zwana cena kredytu, jest ona podstawą do wyliczenia wynagrodzenia dla banku czyli tzw. odsetek kredytowych. Suma odsetek zależy głównie od wysokości sumy kredytu oraz w mniejszym stopniu od okresu spłaty.

 Klient zaciągający kredyt jest zobowiązany do spłaty zarówno kapitału jak i odsetek, które sa dla niego kosztem kredytu.

Screenshot1

 

Cechy Kredytu:

 • charakter pieniężny – przedmiotem kredytowania są zawsze pieniądze,
 • zwrotność – kredyt musi zostać zwrócony w ściśle określonym terminie określonym przez umowę,
 • celowość – bank udziela kredytu zawsze z określonym przeznaczeniem, zmiana celu wykorzystania kredytu wiąże się z wypowiedzeniem umowy kredytowej przez bank,
 • odpłatność– kredyt jest odpłatny w dwóch aspektach:
  1.prowizja od kredytu przyznanego,
  2. odsetki od kredytu wykorzystanego,
 • zabezpieczenie – kredyt musi być zabezpieczony od jego utraty z punktu widzenia banku jest to nie osiągnięcie zysku na operacji, z punktu widzenia klientów to jest utrata części wkładów, które zostały zainwestowane w operacje kredytowe.

 

Klasyfikacja kredytu:

 1. Przeznaczenie kredytu:
 • na działalność gospodarczą,
 • konsumpcyjny,
 • mieszkaniowe.
 1. Czas spłaty:
 • krótkoterminowe do 1 roku,
 • średnioterminowe do 5 lat,
 • długoterminowe powyżej 5 lat.
 1. Zabezpieczenie kredytu:
 • lombardowe – zabezpieczone zastawem bankowym na przedmiot wartościowy, papiery wartościowe lub towary lub zastawem rejestrowym kiedy przedmiot zastawu pozostaje w rękach kredytobiorcy,
 • hipoteczne – zabezpieczone hipoteką ustanowioną na nieruchomość, stanowiącej własność kredytobiorcy lub osoby trzeciej.
 1.  Waluta:
 • kredyty w złotych polskich,
 • kredyty w dewizach.
 1. przedmiot kredytowania:
 • inwestycyjne – przeznaczone dofinansowania nakładów inwestycyjnych,
 • obrotowe – przeznaczone na finansowanie działalności eksploatacyjnej.
 1. ze względu na formę kredytowania:
 • kredyty dyskontowe – wekslowe, udzielane poprzez wykup weksli przed ich terminem płatności,
 • kredyty akceptacyjne – polegają na akceptowaniu wystawionych na bank weksli trasowanych: bank zobowiązuje się do udzielenia kredytu na ich wykupienie. Wykorzystanie kredytu akceptacyjnego może również nastąpić poprzez poręczenie weksla przez bank w drodze awalu,
 • kredyty czekowe – służą na pokrycie czeków na rachunku wystawcy czeku,
 • kredyty lombardowe – udzielane są pod zastaw przedmiotów wartościowych lub towarów,
 • kredyty hipoteczne – udzielane są pod zastaw hipoteczny ustanowiony na nieruchomościach,
 • kredyty inkasujące wierzytelność – udzielane są pod przeniesione wierzytelności z wierzyciela na bank w drodze cesji odpowiednich dokumentów.
 1. Specjalne warunki kredytowe:
 • kredyty preferencyjne – udzielane na korzystniejszych warunkach na określone cele,
 • kredyty dewizowe – udzielane w dewizach na transakcje w handlu zagranicznym.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

kontakt z doradcą