Leasing operacyjny a finansowy

Leasing operacyjny a finansowy w przepisach rachunkowych. Ujęcie należności i zobowiązań, które powstają przy umowach leasingowych jest przede wszystkim ujęte w polskiej ustawie o rachunkowości z 2002 roku. Przepisy zawarte w ustawie  zostały oparte na Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 17 ( MSR17).

 

Co to jest leasing operacyjny

 

Leasing operacyjny i finansowy zgodnie z ustawą o rachunkowości umowa leasingu jeśli spełnia przynajmniej  jeden z poniższych warunków to:

 • po zakończeniu okresu finansowania przenosi wartość jej przedmiotu na Korzystającego, za cenę niższą od rynkowej wartości nabycia.
 • zawiera prawo do nabycia  przedmiotu leasingowanego przez Korzystającego. Prawo to po zakończeniu okresu leasingowania zostaje przeniesione na Korzystającego.
 • okres, na który została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy czym nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu.
 • Prawo własności przedmiotu umowy może być, po okresie, na jaki umowa została zawarta, przeniesione na Korzystającego po zakończonym leasingu operacyjnym
 • suma opłat, która została ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania zostaje  pomniejszona o dyskonto i przekracza 90% wartości rynkowej przypadającej na ten dzień. W sumie opłat uwzględnia się wartość końcową przedmiotu umowy, którą Korzystający  zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego własności tego przedmiotu. Do sumy opłat nie zalicza się płatności na rzecz Korzystającego za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli Korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie.
 • zawiera przyrzeczenie Finansującego do zawarcia z Korzystający kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie,
 • przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez Finansującego pokrywa Korzystający,
 • przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb Korzystającego (leasingobiorcy). Może on być używany wyłącznie przez Korzystającego bez wprowadzania w nim istotnych zmian, wówczas Korzystający ma obowiązek wykazywać umowę leasingu w bilansie.

Leasing operacyjny księgowanie

W leasingu operacyjnym opłata wstępna jak również wszystkie koszty z poniesionymi miesięcznymi ratami są kosztem uzyskania przychodu również wykup. Wyjątkiem odnośnie wykupu będą samochody osobowe, motocykle i nieruchomosci które powyżej 10 000 zł musimy amortyzować zgodnie z tabelą amortyzacji. Większość maszyn i urządzeń jak również samochody ciężarowe możemy zaksięgować jako koszt w formie jednorazowej amortyzacji do kwoty 50 000 euro w skali jednego roku.

Leasing operacyjny samochodu osobowego

Jest to najprostsza forma w finansowaniu leasingu operacyjnym ze względu na jego dostępność oraz przepisy podatkowe. Wyjątkiem są samochody które nie posiadają stawki 23% w tym przypadku musimy wziąć leasing finansowy lub pożyczkę leasingową, która umożliwia nam niepłacenie podatku VAT, który jest obowiązkowy zgodnie z podatki od towarów i usług a niewątpilie leasing operacyjny jest usługą i podłego pod 23% VAT.

Co to jest leasing finansowy

 • w aktywach wprowadza przedmiot leasingu do majątku trwałego,
 • w pasywach wprowadza zobowiązanie z tytułu umowy leasingu jako zobowiązania długoterminowe – uwzględniając spłatę rat z terminem płatności powyżej 1 roku lub zobowiązania krótkoterminowe – uwzględniając spłatę rat z terminem płatności poniżej 1 roku,
 • opłata wstępna pomniejsza zobowiązania,
 • opłaty leasingowe zostają podzielone na część kapitałową i odsetkową, w trakcie trwania umowy część kapitałowa opłaty leasingowej zmniejsza saldo zobowiązań, oraz Korzystający ma obowiązek wykazywać umowę leasingu w rachunku zysków i strat w następujący sposób:
 • w trakcie trwania umowy część odsetkowa opłaty leasingowej stanowi koszt finansowy,
 • Korzystający (Leasingobiorca) amortyzuje przedmiot leasingu.

Leasing finansowy – amortyzacja

W leasingu finansowym nie możemy zaksięgować całej raty netto w koszty tak jak w przypadku leasingu operacyjnego. Leasing operacyjny jest usługą w postaci wynajmu przedmiotu od firmy leasingowej. Natomiast w przypadku leasingu finansowego to my jako klienci jesteśmy właścicielem przedmiotu od samego początku pod kątem księgowym i podatkowym. Jako właściciel przedmiotu możemy sami przeprowadzać amortyzację:

Stawki amortyzacji

 • samochody osobowe i dostawcze  – 20%
 • ciągniki siodłowe – 14%
 • motocykle – 20%
 • meble – 20%
 • komputery – 30%
 • klimatyzatory – 10%
 • jachty i skutery wodne – 7%

W leasingu finansowym opłata wstępna nie jest kosztem i może wynosić nawet 90% gdzie w leasingu operacyjnym ze względu że podlega zaksięgowaniu w 100% w koszty wynosi maksymalnie 45%. Raty leasingowe nie są księgowane w całości a jedynie część odsetkowa stanowi nasz koszt. Wykupu w leasingu finansowym nie stosuje się bo od początku jesteśmy właścicielem przedmiotu.

 

leasing operacyjny leasing finansowy

Leasing operacyjny i finansowy – umowa

Od dnia 9 Grudnia 2000r umowa leasingu  została uregulowana przez Art. 7091-18 Kodeksu Cywilnego.

 

leasing operacyjny a finansowy

 

DG INWEST oferuje profesjonalna wycenę – posiadamy uprawnienia biegłego sądowego z zakresu wyceny maszyn i urządzeń.

Masz dodatkowe pytania? czekamy na kontakt.

kontakt z doradcą

Leasing operacyjny a finansowy

Zalety leasingu:

Zalety leasingu  – Stawiamy na proste i jasne procedury, które pozwolą na natychmiastowe korzyści z produktu, bez angażowania całej kwoty będącej jego wartością.

Zyskujesz cenny czas – zakres wymaganych dokumentów jest minimalny, a proces zawarcia umowy maksymalnie przez nas uproszczony.

Dajemy Ci również szybki i łatwy dostęp do nowoczesnych przedmiotów technologii, możliwość korzystania z nich bez konieczności natychmiastowego zakupu, ewentualną wymianę sprzętu na nowy lub opcję jego rozbudowy  w trakcie trwania umowy.

Kolejną zaletą leasingu jest elastyczna forma finansowania praktycznie każdego przedmiotu leasingu:

 • komputery i oprogramowanie
 • maszyny i urządzenia
 • samochody osobowy i ciężarowe
 • ciągniki siodłowe i naczepy
 • samoloty i jachty
 • nieruchomości

Uproszczone procedury do 300 000 zł w których nie wymagamy badania zdolności finansowej a także zaświadczeń z US i ZUS.

Funkcje leasingu:

 1. Leasing jest szczególną formą finansowania inwestycji pozwalającą podmiotom gospodarczym na rozszerzenie ich potencjału produkcyjnego bądź usługowego bez konieczności angażowania znacznych środków finansowych. Tym samym umożliwia wykorzystanie środków własnych na inne cele.
 1. Leasing stabilizuje warunki działalności przedsiębiorstwa, a zwłaszcza zapewnia korelacje między wielkościami i terminami płatności raty leasingowej a korzyściami (dochodami) czerpanymi z używania dóbr oddanych w leasing.
 1. Umowa leasingu zapewnia korzystanie z należnych Korzystającemu (Leasingobiorcy) odpisów podatkowych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono i omówiono leasing potocznie nazywany „leasingiem operacyjnym”. Jest on najczęściej wybierany i stosowany przez Korzystających (leasingobiorców), tak więc ilekroć poniżej pojawi się nazwa „leasing” lub „umowa leasingu” będzie ona oznaczała „leasing operacyjny” lub „umowę leasingu operacyjnego”. Umowa leasingu Przedmiotem leasingu jest oddanie w użytkowanie środka trwałego w zamian za opłaty miesięczne. Przez okres trwania umowy przedmiot leasingu stanowi własność Finansującego (Leasingodawcy) i jest zaliczany do składników jego majątku. Finansujący (Leasingodawca) dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Po zakończeniu umowy leasingu Korzystający (Leasingobiorca) może także : zalety leasingu
  • skorzystać z prawa pierwokupu za cenę równą wartości końcowej określonej w umowie,
  • przedłużyć umowę na kolejny okres,
  • zwrócić przedmiot leasingu Finansującemu (Leasingodawcy).

DG INWEST oferuje profesjonalna wycenę – posiadamy uprawnienia biegłego sądowego z zakresu wyceny maszyn i urządzeń.

Masz dodatkowe pytania? czekamy na kontakt.

Zalety leasingu