Leasing zagadanienia ogólne

LEASING – operacyjny i finansowy

Leasing operacyjny i finansowy w przepisach rachunkowych. Ujęcie należności i zobowiązań, które powstają przy umowach leasingowych jest przede wszystkim ujęte w polskiej ustawie o rachunkowości z 2002 roku. Przepisy zawarte w ustawie  zostały oparte na Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 17 ( MSR17).

Leasing operacyjny i finansowy zgodnie z ustawą o rachunkowości umowa leasingu jeśli spełnia przynajmniej  jeden z poniższych warunków to:

Leasing operacyjny

 • po zakończeniu okresu finansowania przenosi wartość jej przedmiotu na Korzystającego, za cenę niższą od rynkowej wartości nabycia.
 • zawiera prawo do nabycia  przedmiotu leasingowanego przez Korzystającego. Prawo to po zakończeniu okresu leasingowania zostaje przeniesione na Korzystającego.
 • okres, na który została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy czym nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu.
 • Prawo własności przedmiotu umowy może być, po okresie, na jaki umowa została zawarta, przeniesione na Korzystającego po zakończonym leasingu operacyjnym
 • suma opłat, która została ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania zostaje  pomniejszona o dyskonto i przekracza 90% wartości rynkowej przypadającej na ten dzień. W sumie opłat uwzględnia się wartość końcową przedmiotu umowy, którą Korzystający  zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego własności tego przedmiotu. Do sumy opłat nie zalicza się płatności na rzecz Korzystającego za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli Korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie.
 • zawiera przyrzeczenie Finansującego do zawarcia z Korzystający kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie,
 • przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez Finansującego pokrywa Korzystający,
 • przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb Korzystającego (leasingobiorcy). Może on być używany wyłącznie przez Korzystającego bez wprowadzania w nim istotnych zmian, wówczas Korzystający ma obowiązek wykazywać umowę leasingu w bilansie w następujący sposób:

Leasing finansowy

 • w aktywach wprowadza przedmiot leasingu do majątku trwałego,
 • w pasywach wprowadza zobowiązanie z tytułu umowy leasingu jako zobowiązania długoterminowe – uwzględniając spłatę rat z terminem płatności powyżej 1 roku lub zobowiązania krótkoterminowe – uwzględniając spłatę rat z terminem płatności poniżej 1 roku,
 • opłata wstępna pomniejsza zobowiązania,
 • opłaty leasingowe zostają podzielone na część kapitałową i odsetkową, w trakcie trwania umowy część kapitałowa opłaty leasingowej zmniejsza saldo zobowiązań, oraz Korzystający ma obowiązek wykazywać umowę leasingu w rachunku zysków i strat w następujący sposób:
 • w trakcie trwania umowy część odsetkowa opłaty leasingowej stanowi koszt finansowy,
 • Korzystający (Leasingobiorca) amortyzuje przedmiot leasingu.

 

leasing operacyjny leasing finansowy

Leasing – umowa

Od dnia 9 Grudnia 2000r umowa leasingu  została uregulowana przez Art. 7091-18 Kodeksu Cywilnego.

 

leasing operacyjny i finansowy

 

DG INWEST oferuje profesjonalna wycenę – posiadamy uprawnienia biegłego sądowego z zakresu wyceny maszyn i urządzeń.

Masz dodatkowe pytania? czekamy na kontakt.

kontakt z doradcą